Obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu Severské Světlo:

PALT s.r.o.

Sídlo

Krumlovská 511
460 08 Liberec 8
Česká republika

IČ: 62743767
DIČ: CZ62743767

Adresa pro vrácení zboží

Severské Světlo
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec

Kontakt
tel.: +420 601 001 658
email: podpora@severske-svetlo.cz


1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost PALT s.r.o., IČO 62743767, DIČ CZ62743767, se sídlem Krumlovská 511, 460 08 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8995, jako prodávající (dále jen jako „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). 

Kupujícím dle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s Prodávajícím považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Tyto VOP dále rozlišují pro účely těchto VOP Kupující na Kupující v rámci velkoobchodní spolupráce (dále jen „Kupující VO“) a platí pro něj též pravidla uvedená ve VOP pro Kupující VO a pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

2. Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující spotřebitele

Prodávající Kupujícímu spotřebiteli sděluje, že

 1. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím spotřebitelem od Prodávajícího;
 2. ceny zboží jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky.

3. Uzavření kupní smlouvy

Okamžik uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami vzniká při vytvoření objednávky stisknutím tlačítka "Dokončit objednávku". Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, Sdělením před uzavřením smlouvy pro Kupující spotřebitele obsažená v článku 2 VOP a podmínkami Ochrany osobních údajů, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky. 

O přijetí objednávky je Kupující automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem (míněno v prostorách Prodávajícího, nikoliv toho kterého výrobce) či nikoliv.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

V případě, že si Kupující objedná v rámci jedné objednávky a/nebo v rámci jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující 50.000,- Kč vč. DPH, má Prodávající právo jeho objednávku bez dalšího zrušit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku též v tomto případě:

Nabízené zboží se již nevyrábí a v nabídce se objevilo z důvodu technické chyby či v případě, že výrobce Prodávajícího o ukončení výroby daného zboží neinformoval v dostatečném předstihu a Prodávající tak nemohl provést příslušné úpravy na svém webu (e-shopu). Prodávající se zavazuje k co nejdřívějšímu stažení nabídky produktu, který se již nevyrábí.

4. Doručení a dodací podmínky

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Prodávající odevzdá věc Kupujícímu – spotřebiteli v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si Prodávající vyhrazuje právo odeslat zboží Kupujícímu VO, který si v rámci jedné objednávky a/nebo v rámci jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 50.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny, případně úhradě dohodnuté zálohy ve výši minimálně 50 % celkové kupní ceny vč. DPH. Jakmile Kupující VO uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, případně dohodnutou zálohu, Prodávající provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího VO stanovenými v objednávce. 

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Dopravné zůstává beze změny.

5. Druhy dopravy a dopravné

Cena za dopravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese Prodávající odpovědnost.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena – vždy po přechozí domluvě s Kupujícím.

Zboží doručováno kurýrem GLS (platí pro přepravu v rámci území České republiky)

Dopravné, pokud nebude uvedeno jinak, je zdarma u objednávek v hodnotě nad 1.500 Kč vč. DPH - v případě bez dobírky. Pokud Kupující zvolí variantu platby „dobírka“, účtuje se navíc 40,- Kč vč. DPH.

U objednávek v hodnotě do 1.500 Kč vč. DPH účtujeme dopravné 120 Kč.

V případě Kupujícího VO je dopravné prostřednictvím kurýra GLS účtováno následovně: 

U objednávek s výší kupní ceny pod 4.000 Kč bez DPH účtujeme dopravu 200 Kč včetně DPH.

U objednávek s výší kupní ceny nad 4.000 Kč bez DPH je doprava zdarma.

Zboží doručováno kurýrem GLS Slovensko

Dopravné v případě doručení na území Slovenské republiky, pokud nebude uvedeno jinak, je VŽDY účtováno ve výši 250 Kč vč. DPH (platba je možná pouze předem na účet nebo kartou). Tento způsob přepravy neumožňuje platbu dobírkou.

Zboží doručováno službou Zásilkovna

Dopravné, pokud nebude uvedeno jinak, je zdarma u objednávek v hodnotě nad 1.500 Kč vč. DPH - v případě bez dobírky. Pokud Kupující zvolí variantu platby „dobírka“, účtuje se navíc 40,- Kč vč. DPH.

U objednávek v hodnotě do 1.500 Kč vč. DPH účtujeme dopravné 70 Kč vč. DPH.

Pro Kupujícího VO není tento způsob dopravy dostupný.

 

6. Vady zboží

Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen Prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Odpovědnost Prodávajícího za vady na zboží

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li toto ujednání, že má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Podstatné porušení smlouvy

Vyskytne-li se vada v uvedené lhůtě a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • na odstranění vady opravou věci, je-li to možné;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

Záruční doba výrobků prodávaných na e-shopu www.severske-svetlo.cz vychází ze zákonné záruční doby, což je 24 měsíců.

Výjimkami jsou produkty s prodlouženou zárukou (garantovanou výrobcem) na 5 nebo 15 let. V prvním případě se vztahuje záruka na svítidla s LED technologií. V případě druhém se záruka vztahuje na galvanizovaná svítidla, kde se dá záruka uplatnit na případnou korozi daného svítidla. Takto prodloužená záruční doba je vždy výslovně uvedena u konkrétního zboží.

7. Zasílání obchodních sdělení

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Odmítnout souhlas se zasíláním nabídkových e-mailů lze učinit písemně na e-mail info@severske-svetlo.cz.

8. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy Kupujícím spotřebitelem

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. u svítidel značky Vayehi).

Možnost odstoupení od smlouvy Kupujícím spotřebitelem však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Prodávající umožňuje Kupujícímu spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách https://www.severske-svetlo.cz/vraceni.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

Severské Světlo
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady (Kupující spotřebitel tak například platí poštovné spojené s vrácením zboží). Kupující může využít přepravu pro vrácení zboží zajištěnou Prodávajícím (viz https://www.severske-svetlo.cz/vraceni), a to za podmínky, že předem uhradí poplatek ve výši 150 Kč na základě vystavené faktury.

Zboží musí Kupující spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Kupující spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na Kupujícím spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Náleží-li Prodávajícímu náhrada za snížení hodnoty zboží, bude tato započtena na pohledávku Kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu Kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Odstoupení od smlouvy Kupujícím podnikatelem a v ostatních případech

Kupujícímu podnikateli může být ze strany Prodávajícího umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 30.000,- Kč vč. DPH, není takové odstoupení od smlouvy možné vůbec.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Odstoupení od smlouvy Prodávajícím v případě chyby v ceně zboží

Mimo případů stanovených zákonem je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím tím, že Prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.

9. Reklamace vadného zboží

Tato část VOP popisuje postup, jakým způsobem postupovat v případě reklamace zboží.

Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém Kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od Prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost pásky, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. 

Veškeré nesrovnalosti je třeba Prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo Kupující může převzetí zásilky odmítnout. Dále Prodávající v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Uplatnění reklamace

Jak postupovat v případě zjištění vady na zboží:

Zásilkovna

V případě zvolení možnosti odnést zboží na jednu z poboček Zásilkovny může Kupující postupovat takto:

 • Zkopírujte si zpětný kód 97210920, budete ho potřebovat na pobočce.
 • Vyplňte formulář viz https://www.severske-svetlo.cz/vraceni.
 • Světlo pečlivě zabalte a odneste na pobočku Zásilkovny.
 • Do několika dní potvrdíme přijetí vráceného zboží a zašleme zpět peníze či zašleme nový kus.

GLS

 • V případě zvolení možnosti vyzvednout zboží na adrese Kupujícího, postupuje Kupující takto: 
  • Vyplňte formulář viz https://www.severske-svetlo.cz/vraceni.
  • Světlo pečlivě zabalte.
  • Ráno, v den vyzvednutí, dostanete SMS ohledně orientačního času a kurýr vám ho během dne ještě upřesní.
  • Kurýr přijede k vám, na balík nalepí štítek a odveze ho.
  • Do několika dní potvrdíme přijetí vráceného zboží a zašleme zpět peníze či zašleme nový kus.

10. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shop www.severske-svetlo.cz jsou vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení v těchto VOP. Pro Kupující VO platí ceny dle platných ceníků zasílaných Prodávajícím Kupujícímu VO.

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH (výjimkou mohou být ceny pro Kupující VO, kdy se po přihlášení na web www.severske-svetlo.cz zobrazují ceny bez DPH), popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné a doběrečné, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku, a jejichž výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Akční ceny při slevových kampaních platí do vyprodání zásob či při uvedení počtu kusů akčního zboží do vyprodání stanoveného počtu kusů akčního zboží nebo do skončení akce, podle toho, co nastane dříve. Akční ceny se nevztahují na Kupující VO.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího či pochybení zaměstnanců Prodávajícího. V takovém případě je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

 • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží);
 • u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
 • sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní slevové kampaně.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

Dále si Prodávající vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému užití slevového poukazu (voucheru, kódu apod.) v rozporu s jeho podmínkami, zejména se jedná o případy kdy:

 • slevový poukaz je použit na jiné zboží, než pro které byl určen;
 • slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, i přesto, že sčítání těchto slev nebylo výslovně zakázáno;
 • slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;
 • Prodávající zjistí, že slevový poukaz již byl použit.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Kupující bere na vědomí, že je Prodávající oprávněn požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

11. Způsoby úhrady kupní ceny

Prodávající akceptuje tyto platební metody:

 • platba kartou (jedná se o platbu předem), není zpoplatněno;
 • platba převodem na účet č. 305024783/0300 (jedná se o platbu předem), není zpoplatněno;
 • dobírka (zpoplatněno poplatkem ve výši 40 Kč);
 • v případě Kupujícího VO možnost zaplatit na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne vystavení (výjimkou jsou objednávky, kde si Prodávající vyhradí, že bude hrazeno na základě zálohové faktury v částečné nebo plné výši; toto Prodávající bez zbytečného odkladu po vytvoření objednávky Kupujícímu VO sdělí).

Vrácení peněz

Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s Prodávajícím nebo budou-li Kupujícímu vráceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem.

12. Doba dodání

 • Skladové zboží

  • U objednávek do 12:00 dodáváme do druhého dne.
  • U objednávek po 12:00 dodáme do 2 pracovních dní.
 • Neskladové zboží

  • 14 pracovních dní (značka Umage)
  • 7-10 pracovních dní (značka Nordlux)

Prodávající si vyhrazuje právo na přiměřené prodloužení výše uvedených dob dodání v případech, které nebyly způsobeny jeho zaviněním (zpoždění dodávky od výrobce/ dodavatele, doručování v předvánočním období, prodlení na straně přepravce apod.).

13. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Pro řešení sporů mimosoudně je třeba se obrátit na Českou obchodní inspekci www.coi.cz. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 28. 6. 2022, ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Prodávajícího nebo elektronicky na www.severske-svetlo.cz. 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

 

Vaše Severské světlo

 

Kategorie
Vnitřní
Venkovní
Příslušenství
Slevy %

Nic nebylo nalezeno.